Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Sigmund Freud, der Deuter der Träume (Teil 2) / Σίγκμουντ Φρόιντ, ο ερμηνευτής των ονείρων (Μέρος 2ο)

Sigmund Freud, der Deuter der Träume
Σίγκμουντ Φρόιντ, ο ερμηνευτής των ονείρωνAls einen besonders guten Weg, den unterbewussten Teil der menschlichen Psyche offenzulegen und zu verstehen, sah Sigmund Freud die Traumdeutung an. Freud nahm an, dass man gerade über Träume Zugang zum Unterbewusstsein erhalten konnte. Seine Theorie war, dass der Träumer zwar äußerliche Reize wie Hunger, Durst oder vielleicht auch das Klingeln des Weckers in seinen Traum mit einbaut und außerdem Erlebnisse des Tages sowie bewusste Gedanken eine Rolle spielen. Ο Φρόιντ έβλεπε την ερμηνεία των ονείρων ως έναν ιδιαίτερα καλό τρόπο για να αποκαλύψει και να κατανοήσει το υποσυνείδητο μέρος της ανθρώπινης ψυχής. Ο Φρόιντ υπέθετε πως μέσω των ονείρων αποκτούσε κανείς πρόσβαση στο υποσυνείδητο. Η θεωρία του ήταν πως αυτός που ονειρεύεται ενσωματώνει πράγματι στο όνειρό του εξωτερικά ερεθίσματα, όπως πείνα, δίψα ή ίσως ακόμη και το κουδούνισμα του ξυπνητηριού και εκτός από αυτό παίζουν ρόλο οι εμπειρίες της ημέρας, καθώς και συνειδητές σκέψεις.


Freud und die Traumdeutung
Ο Φρόιντ και η ερμηνεία των ονείρων

Für Freud machte das Unterbewusste in Träumen jedoch den größten Anteil aus. Er ging davon aus, dass sich in unseren Träumen Impulse des so genannten "Es" äußerten und unterbewusste Wünsche und Triebe verarbeitet würden. Der Patient selbst weiß nach dem Aufwachen in der Regel nichts von der unterbewussten Bedeutung seiner Träume - er erinnert sich sozusagen nur an die "Rahmenhandlung".

Freud wollte über die freie Assoziation an die verborgenen Inhalte der Träume seiner Patienten kommen und ihre Bilder und Symbole verstehen - denn er vermutete, dass sehr viele Botschaften in unseren Träumen enthalten sind, die in "verschlüsselter" Form vorliegen. Freud erklärte dies damit, dass wir uns - je älter wir werden - immer strengere Regeln auferlegen und unsere wahren Wünsche und Ängste oft nicht eingestehen wollen. Im Traum würde dieser "Verdrängungs-Mechanismus" zwar auch noch wirken, aber eben in abgeschwächter Form. Deshalb müssten unsere Traumbilder erst auf ihren tieferen Sinn hin gedeutet werden, damit sich ihre wahre Botschaft offenbart.
Για τον Φρόιντ αποτελούσε το υποσυνείδητο το μεγαλύτερο μέρος στα όνειρα. Υπέθετε πως στα όνειρά μας εκφράζονταν ορμές του λεγόμενου "Αυτό" και επεξεργάζονταν πολλές υποσυνείδητες επιθυμίες και υποκινήσεις. Ο ίδιος ο ασθενής μετά το ξύπνημα δεν γνωρίζει συνήθως τη σημασία των ονείρων του - θυμάται μόνο το "γενικό σενάριο".

Ο Φρόιντ ήθελε μέσω του ελεύθερου συσχετισμού να φτάσει στα κρυμμένα περιεχόμενα των ονείρων των ασθενών του και να κατανοήσει τις εικόνες και τους συμβολισμούς τους - καθώς υπέθετε, πως τα όνειρά μας περιέχουν πολλά μηνύματα τα οποία υφίστανται σε "κρυπτογραφημένη" μορφή. Η εξήγηση του Φρόιντ για αυτό το φαινόμενο ήταν πως όσο μεγαλώνουμε, επιβάλουμε στους εαυτούς μας όλο αυστηρότερους κανόνες και συχνά δεν παραδεχόμαστε τις πραγματικές μας επιθυμίες και φόβους. Στο όνειρο θα εξακολουθούσε μεν να επιδρά αυτός ο "μηχανισμός καταπίεσης", αλλά τώρα σε αποδυναμωμένη μορφή. Για αυτό έπρεπε οι εικόνες των ονείρων μας να ερμηνευθούν πρώτα ως προς το βαθύτερο νόημά τους, για να αποκαλυφθεί το πραγματικό τους μήνυμα.

"Es", "Ich" und "Über-Ich"
"Αυτό", "Εγώ" και "Υπέρ-εγώ"

Sigmund Freud entwickelte im Laufe seiner Arbeit verschiedene Theorien zu den Ursachen psychischer Probleme und zur Beschaffenheit der menschlichen Psyche. Zu seinen bekanntesten Theorien gehört die Vorstellung, dass die Seele eines Menschen in drei Teile geteilt sei: das Es, das Ich und das Über-Ich. Das Es symbolisiert dabei das "Lustprinzip" und die menschlichen Triebe - so sei bei einem Neugeborenen, das einfach schreit, wenn es Hunger oder Schmerzen hat, das Es noch dominierend. Später umfasst das Es aber auch unterbewusste Wünsche und Gefühle wie Eifersucht, Liebe und Hass.

Den krassen Gegensatz dazu bildet das Über-Ich: Freud verstand darunter eine Art Kontrolleur, der das Es in Schach hält. Es besteht aus anerzogenen Richtlinien, moralischen Wertvorstellungen und dem Gewissen. Wenn Kinder heranwachsen, bildet sich das Über-Ich immer stärker aus. Auch das Über-Ich ist auf eine Art unterbewusst. Zwischen den beiden gegensätzlichen Teilen der Seele steht das Ich, das ständig zwischen Es und Über-Ich vermitteln muss. Das Ich ist unsere bewusste Persönlichkeit, die nachdenkt, fühlt und sich erinnert. Freuds Idee war, dass es ständig zu Konflikten zwischen diesen drei Teilen der Psyche kommt und dass sich die meisten psychischen Probleme dadurch erklären lassen.
Ο Σίγκμουντ Φρόιντ ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της εργασίας του διαφορετικές θεωρίες για τις αιτίες των ψυχικών προβλημάτων και τη φύση της ανθρώπινης ψυχής. Στις γνωστότερες θεωρίες του ανήκει η ιδέα, πως η ψυχή ενός ανθρώπου χωρίζεται σε τρία μέρη: Το Αυτό, το Εγώ και το Υπερ-εγώ. Το Αυτό συμβολίζει την αρχή της επιθυμίας και της ανθρώπινης υποκίνησης - το οποίο για παράδειγμα κυριαρχεί σε ένα μωρό που απλώς φωνάζει, όταν πεινάει ή πονάει. Αργότερα περιλαμβάνει όμως το Αυτό και υποσυνείδητες επιθυμίες και συναισθήματα, όπως ζήλια, αγάπη και μίσος.

Το εμφανώς αντίθετο ως προς αυτό σχηματίζει το Υπερ-εγώ: Ο Φρόιντ εννούσε με αυτό μίας μορφής ελεγκτή, ο οποίος κρατούσε το Αυτό υπό έλεγχο. Αποτελείται από εμφυσημένες κατευθυντήριες γραμμές, ηθικές αξίες και το συνειδητό. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν γίνεται το Υπερ-εγώ όλο και ισχυρότερο. Ακόμη και το Υπερ-εγώ είναι κατά έναν τρόπο υποσυνείδητο. Μεταξύ των δύο αντίθετων μερών της ψυχής στέκεται το Εγώ, το οποίο πρέπει συνεχώς να μεσολαβεί μεταξύ του Αυτό και του Υπερ-εγώ. Το εγώ είναι η συνειδητή μας προσωπικότητα, η οποία σκέφτεται, αισθάνεται και θυμάται. Η ιδέα του Φρόιντ ήταν, πως τα τρία αυτά μέρη της ψυχής βρίσκονται σε συνεχή σύγκρουση και έτσι εξηγούνται τα περισσότερα ψυχικά προβλήματα.