Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 2) / Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 2)

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 2)
Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 2)

Die Schweiz ist über Jahrhunderte aus verschiedenen Territorien (Städten und Landorten) zu dem Land gewachsen, das sie heute ist. Im Laufe der Zeit hat sich sie sich von einem lockeren Staatenbund autonomer Kantone zu einem modernen Bundesstaat gewandelt. Η Ελβετία μεγάλωσε κατά το πέρας αιώνων από διαφορετικά εδάφη (πόλεις και κράτη*) στη χώρα που είναι σήμερα. Στο πέρας του χρόνου μετατράπηκε από μία χαλαρή ένωση κρατών - αυτόνομων καντονιών σε μία μοντέρνα ομοσπονδία.Festigung und Gleichberechtigung der Eidgenossenschaft (1291-1513)
Εδραίωση και ισότητα της Συνομοσπονδίας (1291-1513)

Die Innerschweizer Bauern stürzten sich in der Folge der Zeit in eine Reihe von Kriegen. Sie wollten den Feudalherren des Mittellandes ihre neue Ordnung aufzwingen und den Bund auf andere Talschaften und Städte ausdehnen. So schlossen sich zuerst Luzern (1332), Zürich (1351), Glarus und Zug (1352) und schließlich Bern (1353) den drei Kantonen an und bildeten den Bund der acht Kantone.  οι κεντροελβετοί αγρότες ενεπλάκησαν κατά τη διάρκεια του χρόνου σε μία σειρά από πολέμους. 'Ηθελαν να επιβάλλουν στους φεουδάρχες τη δική τους νέα τάξη και να επεκτείνουν την ένωση σε άλλες κοιλάδες και πόλεις. Έτσι ενώθηκαν αρχικά η Λουκέρνη (1332), Ζυρίχη (1351) Glarus και Zug (1352) και τελικά η Bern (1353) με τα τρία καντόνια και σχημάτισαν την ένωση των οκτώ καντονιών.
Später dann traten Solothurn und Freiburg der Eidgenossenschaft bei, die von Kaiser Maximilian durch den Vertrag von Basel (1499) ihre Unabhängigkeit erlangte. Nachdem Basel und Schaffhausen (1501) und dann Appenzell (1513) der Eidgenossenschaft beigetreten waren, zählte diese 13 Kantone. Αργότερα εισήλθαν τα Solothurn και Freiburg στη συνομοσπονδία, η οποία κέρδισε από τον Αυτοκράτορα Maximilian  μέσω της Συνθήκης της Βασιλείας (1499)  την ανεξαρτησία της. Αφότου εισήλθαν η Βασιλεία, το Schaffhausen (1501) και τότε το Appenzell (1513) στη συνομοσπονδία, μετρούσε η τελευταία 13 καντόνια.

Von der Reformation bis zu den Westfälischen Verträgen (1513-1648)
Από τη Μεταρρύθμιση μέχρι τα Συνθήκες της Βεστφαλίας (1513-1648)

Die Reformation und ihre Auswirkungen bedrohte ernstlich die Einheit der Eidgenossenschaft: Von Ulrich Zwingli wurde sie 1519 in Zürich eingeführt und führte zum Bürgerkrieg zwischen den Bergkantonen (Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug) und Freiburg und Solothurn, die katholisch blieben, und dem Rest der Kantone, die protestantisch wurden. Die Katholiken schlugen die Protestanten 1531 in der Schlacht bei Kappel, wobei Zwingli ums Leben kam.  Η μεταρρύθμιση και οι επιδράσεις της (1) απειλούσαν σοβαρά την ενότητα της συνομοσπονδίας: Εισήχθει από τον Ulrich Zwingli το 1519 στη Ζυρίχη και οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των ορεινών καντονιών Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug), του Freiburg και του Solothurn που παρέμειναν ρωμαιοκαθολικά και των υπόλοιπων καντονιών που έγιναν προτεσταντικά. Οι καθολικοί νίκησαν του προτεστάντες το 1521 στη μάχη του Kappel, όπου και έπεσε ο Zwingli.
Es kam zu einer Beruhigung zwischen den Konfessionen in den sieben katholischen, vier reformierten und zwei gemischten Kantonen. Unter dem Einfluß von Johannes Calvin (seit 1536) wurde Genf zum Zentrum des Protestantismus. Trotz der inneren Spannungen bewahrte die Eidgenossenschaft ihre politische Einheit. Die Westfälischen Verträge erkannten ihre vollständige Unabhängigkeit an.Επήλθε ηρεμία μεταξύ των θρηκευτικών κοινοτήτων στα επτά καθολικά, τέσσερα μεταρρυθμισμένα και δύο ανάμεικτα καντόνια. Υπό την επιρροή του Johannes Calvin (από το 1536) έγινε η Γενεύη το κέντρο του προτεσταντισμού. Παρά τις εσωτερικές τριβές διατήρησε η συνομοσπονδία την πολιτική της ενότητα. Οι συνθήκες της Βεστφαλίας αναγνώρισαν την πλήρη ανεξαρτησία της.

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Reformation_in_Switzerland

Πηγές: swissinfo.ch, derweg.org


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου