Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Fast 450.000 Österreicher ohne Job / Σχεδόν 450.000 Αυστριακοί χωρίς δουλειά

Fast 450.000 Österreicher ohne Job
Σχεδόν 450.000 Αυστριακοί χωρίς δουλειάKeine Besserung in Sicht: Knapp zehn Prozent mehr Arbeitslose als im Vorjahr, höchste Zuwächse bei Behinderten und Älteren. Καμία καλυτέρευση ορατή: Σχεδόν 10% περισσότεροι άνεργοι σε σχέση με πέρυσι, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους.Wien - Im EU-Vergleich blickt Österreich auf die niedrigste Arbeitslosenquote. Dennoch sieht es nicht rosig aus. In nächster Zeit ist auch hierzulande keine Besserung am Arbeitsmarkt in Sicht. Die Arbeitslosenzahlen steigen weiter, in einigen Bereichen dramatisch. Ende Jänner 2014 stieg die Zahl der Arbeitslosen inklusive der Personen in Schulungen auf 449.668 Personen und damit um 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon sind 369.837 Menschen als arbeitslos registriert, weitere 79.831 befinden sich in Schulungen. Insgesamt lag die Arbeitslosenquote im Jänner bei 4,9 Prozent (Jänner 2013: 4,7 Prozent), teilte das Sozialministerium am Montag mit. Die Zahl der Beschäftigten stieg geringfügig um 0,5 Prozent auf 3.420.000. Βιέννη - Σε σχέση με την Ε.Ε. η Αυστρία βλέπει το μικρότερο ποσοστό ανέργων. Παρόλα αυτά δεν είναι ρόδινα τα πράγματα. Τον επόμενο καιρό δε διαφαίνεται ούτε εδώ στην Αυστρία καμία βελτίωση στην αγορά εργασίας. Οι αριθμοί των ανέργων ανεβαίνουν περαιτέρω, σε ορισμένους τομείς δραματικά. Τέλη Γενάρη 2014, ανέβηκε ο αριθμός των ανέργων, συμπεριλαμβανομένου των ατόμων σε μαθητεία στους 449.668 και έτσι κατά 9,5% σε σχέση με πέρυσι. Από αυτούς 369.837 είναι καταγεγραμμένοι ως άνεργοι, άλλοι 79.831 βρίσκονται σε μαθητείες. Συνολικά η ανεργία βρέθηκε το Γενάρη στο 4,9% (Γενάρης 2013 4,7%), ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο κοινωνικών υποθέσεων. Ο αριθμός των εργαζόμενων ανέβηκε ελαφρώς κατά 0,5% στους 3.420.000.
Ausnahmsweise sind sich Wirtschaftsforscher und Politik einig: Der Höhepunkt in Sachen Arbeitslosigkeit ist noch nicht erreicht. Eine merkliche Abnahme ist nach einhelliger Ansicht überhaupt erst im kommenden Jahr wieder in Sicht. Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer zeigt sich unterdessen in einer Aussendung zuversichtlich, dass bis zum Sommer die Zahl der beim Arbeitsmarktservice betreuten Personen saisonbedingt um 120.000 zurückgehen wird. Lob gibt es für die Maßnahmen des AMS: "Seit Jahresbeginn sind 45.943 Personen, das sind um 2.007 mehr als im Vorjahr, aus der Arbeitslosigkeit oder aus Schulungen des AMS in Beschäftigung gekommen", so Hundstorfer. Κατ εξαίρεση συμφωνούν οι οικονομικοί ερευνητές και η πολιτική: Το θέμα ανεργία δεν έχει φτάσει στο μέγιστο σημείο του ακόμη. Μία απτή μείωση φαίνεται ομόφωνα ορατή μόνο από το επόμενο έτος. Ο υπουργός Εργασίας Rudolf Hundstorfer δηλώνει σε μία εκπομπή αισιόδοξος, πως μέχρι το καλοκαίρι ο αριθμός των ανθρώπων που επιβλέπει το Arbeitsmarktservice (1) θα μειωθεί λόγω της σεζόν κατά 120.000. Εύσημα υπάρχουν για τα μέτρα του AMS (1): "Από την αρχή του χρόνου εξήλθαν 45.943 άνθρωποι της ανεργίας ή των μαθητειών του MAS - αυτοί είναι κατά 2.007 περισσότεροι από ότι πέρυσι", σύμφωνα με τον Hundstorfer.


Weniger Lehrstellen
Λιγότερες θέσεις μαθητείας


Die höchsten Zuwächse bei Arbeitslosen gab es einerseits bei behinderten und älteren Personen, andererseits in den Gesundheitsberufen, im Tourismus und im Handel. Bei Langzeitarbeitslosen gab es einen Zuwachs von 39,5 Prozent, bei Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung ein Plus von 29,7 Prozent. Auch die Zahl der Lehrstellensuchenden nahm im Jänner 2014 um 7,2 Prozent auf 5.544 Jugendliche zu, gleichzeitig sank die Zahl der offenen Lehrstellen um 15,5 Prozent. In Zahlen: Die Lehrstellenlücke ist innerhalb eines Jahres um 833 Personen gewachsen. Insgesamt gab es bei Jugendlichen (15 bis 24 Jahre) um 3,5 Prozent mehr Jobsuchende.

Ähnlich schwierig ist es für Ausländer. Hier suchen 91.000 einen Job, um 15,3 Prozent mehr als im Jänner 2013. Steigend ist auch die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit. Sie stieg im Jahresvergleich um zwei Tage auf mittlerweile 95 Tage. Bei Männern und Frauen gibt es einen signifikanten Unterschied: Während die Männer-Arbeitslosigkeit um 7,8 Prozent zulegte, gab es bei den Frauen ein Plus von 12,1 Prozent. 
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ανέργους συνέβησαν από τη μία στα άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους και από την άλλη στα επαγγέλματα υγείας, στον τουρισμό και το εμπόριο. Στους μακροχρόνια άνεργους υπήρξε μία αύξηση 39,5%, σε άτομα με προβλήματα υγείας συν 29,7%. Επίσης ο αριθμός όσων αναζητούν θέσεις μαθητείας αυξήθηκε το Γενάρη του 2014 κατά 7,2% στους 5.544 νέους, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε ο αριθμός ανοιχτών θέσεων μαθητείας κατά 15,5%. Με αριθμούς: Το κενό των θέσεων μαθητείας αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατά 833 άτομα. Συνολικά 3,5% περισσότεροι νέοι (15 έως 24 ετών) αναζήτησαν εργασία.

Παρομοίως δύσκολα είναι τα πράγματα για τους ξένους. Εδώ αναζητούν 91.000 μια δουλειά, κατά 15,3% περισσότεροι από ότι τον Γενάρη του 2013. Ανοδική είναι και η διάρκεια παραμονής στην ανεργία. Σε διάστημα ενός χρόνου αυξήθηκε εντωμεταξύ κατά 2 ημέρες, στις 95 ημέρες. Στους άνδρες και τις γυναίκες υπάρχει μια σημαντική διαφορά: Ενώ στους άνδρες η ανεργία αυξήθηκε κατά 7,8%, οι γυναίκες είχαν επιπλέον 12,1%.


Kaum Einfluss durch Liberalisierung
Ελάχιστη η επίδραση από το άνοιγμα της αγοράς


Beruhigung gibt es von Minister Rudolf Hundstorfer in Sachen Arbeitsmarktöffnung: "Die Liberalisierung des Arbeitsmarktes für Personen aus Bulgarien und Rumänien seit Jahresbeginn 2014 hat bei der Zahl der registrierten Arbeitslosen keine wesentlichen Veränderungen bewirkt. Der Bestand der Personen ohne österreichischem Pass steigt zwar vor allem branchen- und saisonbedingt mit 15,3 Prozent etwas stärker als der Durchschnitt, in den Monaten vor der Öffnung lag die Entwicklung mit Werten von jeweils mehr als 18 Prozent jedoch noch deutlich höher", rechnete der Minister vor. Καθησυχασμός υπάρχει από τον υπουργό Rudolf Hundstorfer σε ότι αφορά το άνοιγμα της αγοράς: "Το άνοιγμα της αγοράς εργασίας για άτομα από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την αρχή του 2014 δεν επέφερε καμία ουσιαστική αλλαγή στον αριθμό των καταγεγραμμένων ανέργων. Το απόθεμα σε ανθρώπους χωρίς αυστριακό διαβατήριο ανεβαίνει μεν πρωτίστως σε συγκεκριμένους κλάδους και σεζόν με 15,3% κάπως περισσότερο σε σχέση με το μέσο όρο, ωστόσο η εξέλιξη στους μήνες πριν το άνοιγμα ήταν με ποσά μεγαλύτερα του 18% ακόμη υψηλότερα", 


(1) ο αντίστοιχος οργανισμός του ΟΑΕΔ στην Αυστρία

πηγή: derstandard.at

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου