Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Verbesserungen für qualifizierte Zuwanderer angekündigt / Ανακοινώνονται βελτιώσεις για καταρτισμένους μετανάστες

Kurz kündigt Verbesserungen für qualifizierte Zuwanderer an
Ο Kurz (1) ανακοινώνει βελτιώσεις για καταρτισμένους μετανάστεςNeues Gesetz soll kommen: Ziel ist es, rasch und transparent Qualifikationen anzuerkennen Ένας νέος νόμος θα έρθει: Στόχος είναι να αναγνωριστούν οι δεξιότητες γρήγορα και με διαφάνεια.Wien - Experten kritisieren es seit Jahren: Zuwanderer haben es in Österreich oft schwer, im Ausland erworbene Qualifikationen anrechnen zu lassen. Zuletzt bemängelte auch die EU-Kommission, dass Österreich die Qualifikationspotenziale von Migranten nicht ausschöpfe. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) möchte nun ein "Anerkennungsgesetz nach deutschem Vorbild" beschließen lassen, wie er am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" ankündigte. Er verspricht einen "großen Wurf".

Ziel sei es, dass Qualifikationen "rasch und transparent" anerkannt werden, wenn sie österreichischen Kriterien und Maßstäben entsprechen, erklärte Kurz. Er strebt eine Anrechnung binnen drei Monaten an. Das gelte sowohl für Schulabschlüsse wie für Lehrausbildungen und Universitätsdiplome. Auch die Kosten der Anerkennung müssten einheitlich und transparent sein.
Βιέννη - Οι ειδικοί το επικρίνουν εδώ και χρόνια: Οι μετανάστες στην Αυστρία δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις δεξιότητές τους. Τελευταία άσκησε και η ευρωπαϊκή Κομισιόν κριτική, πως η Αυστρία δεν αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνητικές δεξιότητες των μεταναστών. Ο υπουργός εξωτερικών Sebastian Kurz (ÖVP (2)) θέλει πλέον να καταρτίσει ένα "Νόμο αναγνώρισης κατά τα γερμανικά πρότυπα", όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη στο "Morgenjournal" (3) του Ö1. Υπόσχεται μία "μεγάλη επιτυχία".

Στόχος είναι, οι δεξιότητες να αναγνωρίζονται "γρήγορα και με διαφάνεια", όταν ανταποκρίνονται στα αυστριακά κριτήρια και σταθμά, εξήγησε ο Kurz. Προσπαθεί για μία αναγνώριση εντός τριών μηνών. Αυτό θα ισχύει τόσο για σχολικά απολυτήρια, όσο και για μαθητείες και πανεπιστημιακά πτυχία. Επίσης τα κόστη της αναγνώρισης πρέπει να ενοποιηθούν και να γίνουν διαφανή.


Ende mit dem Wirrwarr
Τέλος στο χάος


Die Zuständigkeit für die Anerkennung solle vereinheitlicht werden - statt des "Wirrwarr", das jetzt herrsche. Das bedeute aber auch, dass gewisse Stellen Kompetenzen abgeben müssten. Derzeit seien mehrere Ministerien, aber auch Kammern und Länder zuständig. Für den 12. Februar hat der Außenminister alle zuständigen Stellen zu einem Treffen geladen.

Einen raschen Beschluss des Anerkennungsgesetzes erwartet freilich auch Kurz nicht. "Die Deutschen haben drei Jahre gebraucht." Ziel sei daher ein Beschluss im Lauf der Legislaturperiode.
Η ευθύνη για την αναγνώριση θα πρέπει να συγκεντρωθεί - αντί για το "χάος", που επικρατεί τώρα. Αυτό σημαίνει όμως επίσης, πως ορισμένες θέσεις θα πρέπει να απολέσουν αρμοδιότητες. Επί του παρόντος έχουν την ευθύνη πολλά υπουργεία, αλλά επίσης και επιμελητήρια και κρατίδια. Ο υπουργός εξωτερικών έχει καλέσει όλους τους υπεύθυνους σε συνάντηση στις 12 Φεβρουαρίου.

Μία γρήγορη ολοκλήρωση του νόμου περί αναγνωρίσεων δεν αναμένει φυσικά ούτε ο Kurz. "Οι Γερμανοί χρειάστηκαν 3 χρόνια". Στόχος είναι λοιπόν μία ολοκλήρωση κατά τη διάρκεια της νομοθετικής περιόδου.
Erste Schritte in diese Richtung erfolgten bereits in der letzten Legislaturperiode. Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SPÖ) und Kurz, damals noch Integrationsstaatssekretär, richteten 2012 in Kooperation mit dem AMS Anlaufstellen in den Bundesländern ein, die Interessierte beraten sollen. Der Fokus lag bisher aber auf Akademikern: Im Jahr 2012 ließen 2.665 Migranten ihre Hochschuldiplome in Österreich anerkennen, das waren immerhin knapp 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Generell gilt aber noch immer: Migranten werden oft nicht entsprechend ihrer Qualifikationen eingesetzt und verdienen daher auch unterdurchschnittlich. Τα πρώτα βήματα συνέβησαν ήδη στην τελευταία νομοθετική περίοδο. Ο υπουργός κοινωνικών θεμάτων Rudolf Hundstorfer (SPÖ (4)) και ο Kurz, τότε ακόμη γραμματέας ενσωμάτωσης, καθιέρωσαν το 2012 σε συνεργασία με το AMS (5) σημεία επαφής στα κρατίδια, τα οποία ενημέρωναν τους ενδιαφερόμενους. Η εστίαση ήταν όμως μέχρι στιγμής στους ακαδημαϊκούς: Το έτος 2012 αναγνώρισαν 2.665 μετανάστες τα πανεπιστημιακά πτυχία τους στην Αυστρία, που ήταν άλλωστε 30% περισσότεροι από ένα χρόνο πριν. Γενικά ισχύει όμως ακόμη: Οι μετανάστες συχνά δε προσλαμβάνονται σε θέσεις αντίστοιχες των δεξιοτήτων τους και ως εκ τούτου αμείβονται κάτω του μέσου όρου.


Weiterhin Probleme in Deutschland
Εξακολουθούν τα προβλήματα στη Γερμανία


Deutschland hatte im Jahr 2011 ein Anerkennungsgesetz beschlossen, um die Verfahren zu beschleunigen. Die damalige Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) äußerte dabei die Hoffnung, dass rund 300.000 in Deutschland lebende Migranten von der neuen Regelung profitieren könnten.

Eitel Wonne ist seither allerdings nichts. Wie der "Spiegel" im Vorjahr berichtete, funktioniert das neue Gesetz nur mäßig. Das Verfahren zur Anerkennung sei noch immer nahezu undurchschaubar, zitierte das Magazin den "Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration". Fachkräfte würden sich im "föderalen Zuständigkeitsdschungel" verirrren. 
Η Γερμανία αποφάσισε το έτος 2011 έναν νόμο περί αναγνωρίσεων για να επιταχύνει τις διαδικασίες. Η τότε υπουργός παιδείας Annette Schavan (CDU (6)) εξέφρασε επί αυτού την ελπίδα, πως περίπου 300.000 εν Γερμανία διαμένοντες μετανάστες θα μπορούσαν να κερδίσουν από τη νέα ρύθμιση.

Έκτοτε πάντως δεν πηγαίνουν και όλα ρολόι. Όπως ανέφερε το "Spiegel" (7) λειτουργεί ο νέος νόμος μόνο έως ένα σημείο. Η διαδικασία της αναγνώρισης εξακολουθεί να είναι σχεδόν ανεξιχνίαστο, ανέφερε το περιοδικό δια στόματος του "Γνωμοδοτικού Συμβουλίου γερμανικών ιδρυμάτων για την ενσωμάτωση και μετανάστευση". Το καταρτισμένο εργατικό δυναμικό θα χανόταν μέσα στο "ομοσπονδιακή ζούγκλα των υπεύθυνων".

(1) υπουργός εξωτερικών της Αυστρίας
(2) Österreichische VolksPartei = Λαϊκό Κόμμα της Αυστρίας, κεντροδεξιάς αντίληψης
(3) Πρωινό μαγκαζίνο
(4) Sozialdemokratische Partei Österreichs = Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Αυστρίας, κεντρώας αντίληψης
(5) ArbeitsMarktService = Υπηρεσία Αγοράς Εργασίας της Αυστρίας (κάτι σαν τον ελληνικό ΟΑΕΔ)
(6) Christlich Demokratische Union = Χριστιανοδημοκρατική ένωση, κόμμα της Γερμανίας, κεντροδεξιάς αντίληψης
(7) πολύ γνωστό γερμανικό περιοδικό
πηγή: derstandard.at

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου