Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 1) / Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 1)

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 1)
Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 1)

Die Schweiz ist über Jahrhunderte aus verschiedenen Territorien (Städten und Landorten) zu dem Land gewachsen, das sie heute ist. Im Laufe der Zeit hat sie sich von einem lockeren Staatenbund autonomer Kantone zu einem modernen Bundesstaat gewandelt. Η Ελβετία μεγάλωσε κατά το πέρας αιώνων από διαφορετικά εδάφη (πόλεις και κράτη*) στη χώρα που είναι σήμερα. Στο πέρας του χρόνου μετατράπηκε από μία χαλαρή ένωση κρατών - αυτόνομων καντονιών σε μία μοντέρνα ομοσπονδία.Die Ursprünge der Schweizer Eidgenossenschaft
Η προέλευση της ελβετικής συνομοσπονδίας

Schon früh wurden Teile der heutigen Schweiz besiedelt. Bekannt ist vor allem die keltische Kultur. Die bekanntesten Kelten, die Helvetier, gaben später der "Confoederatio Helvetica" ihren Namen. Im 1. Jh. n. Chr. wurde dieses Gebiet von Rom annektiert. Im Westen wurde es dann von Völkern aus Burgund und im Osten von Alemannen besiedelt. Die einen verschmolzen schnell zu einer romanischen Bevölkerung (Romanische Schweiz), während die anderen ihre Sprache beibehielten (Deutsche Schweiz). Ήδη από νωρίς αποικήθηκαν κομμάτια της σημερινής Ελβετίας. Πιο γνωστή είναι η κέλτικη κουλτούρα. Οι γνωστότεροι Κέλτες, οι Helvetier, έδωσαν αργότερο στην "Ελβετική Συνομοσπονδία" το όνομά της. Το 1 μ.Χ. προσαρτήθηκε η περιοχή αυτή από τη Ρώμη. Στα δυτικά αποικήθηκε τότε από λαούς από τη Βουργουνδία και στα ανατολικά από Αλεμάνους. Οι μεν συγχωνεύθηκαν γρήγορα με το ρωμαϊκό λαό (Ρωμαϊκή Ελβετία), ενώ οι άλλοι κράτησαν τη γλώσσα τους (Γερμανική Ελβετία).
Seit 536 dem Frankenreich angegliedert, kam die Schweiz bei dessen Zerfall zum Königreich Burgund (888) und ging mit diesem in das Heilige Römische Reich ein (1032). Mitte des 13. Jhs. bekamen die Habsburger die Kontrolle über die Zentral- und die Ostschweiz. Dagegen wandten sich die Bauern und erbaten vom Kaiser Freibriefe. Από το 536 συνδεδεμένη με τη φράγκικη αυτοκρατορία, πέρασε η Ελβετία κατά την πτώση της πρώτης στο βασίλειο της Βουργουνδίας (888) και εισήλθε μαζί του στην Άγια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (1032). Στα μέσα του 13ου αιώνα ανέλαβαν οι Αψβούργοι τον έλεγχο της κεντρικής και ανατολικής Ελβετίας. Οι αγρότες στράφηκαν εναντίων αυτής της κίνησης και ζήτησαν από τον αυτοκράτορα να εξαιρεθούν.
Aber die Wahl Rudolfs von Habsburg (1273) machte diese Hoffnungen zunichte. Beim Tod Rudolfs schlossen sich die drei Waldstätte Schwyz, Uri und Unterwalden 1291 im "Ewigen Bund" zur Wahrung ihrer Freiheiten zusammen und verpflichteten sich zu gegenseitiger Hilfe (Der Rütlischwur und der Apfelschuß in Schillers "Wilhelm Tell" gehören der Sage an). Das war der Beginn der Schweizer Eidgenossenschaft. Αλλά η εκλογή του Rudolfs von Habsburg (1273) εξαφάνισε αυτές τις ελπίδες. Με το θάνατο του Rudolf ένωσαν το 1291 με "Παντοτινό Δεσμό" τις δυνάμεις τους οι τρείς πόλεις της λίμνης της Λουκέρνης Schwyz, Uri και Unterwalden προς διασφάλιση των ελευθεριών τους και υποχρεώθηκαν μεταξύ τους σε αλληλοβοήθεια (Ο όρκος του Rütli (1) και η ρήψη στο μήλο στον "Γουλιέλμο Τέλο" του Schiller, ανήκουν στο θρύλο). Αυτή ήταν η αρχή της Ελβετικής συνομοσπονδίας.

* (Με επιφύλαξη)
(1) Ένα λιβάδι στη λίμνη της Λουκέρνης
Πηγές: swissinfo.ch, derweg.org

Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου