Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 3) / Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 3)

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 3)
Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 3)

Die Schweiz ist über Jahrhunderte aus verschiedenen Territorien (Städten und Landorten) zu dem Land gewachsen, das sie heute ist. Im Laufe der Zeit hat sich sie sich von einem lockeren Staatenbund autonomer Kantone zu einem modernen Bundesstaat gewandelt. Η Ελβετία μεγάλωσε κατά το πέρας αιώνων από διαφορετικά εδάφη (πόλεις και κράτη*) στη χώρα που είναι σήμερα. Στο πέρας του χρόνου μετατράπηκε από μία χαλαρή ένωση κρατών - αυτόνομων καντονιών σε μία μοντέρνα ομοσπονδία.Der wirtschaftliche Aufschwung und das oligarchische Patriarchat (1648-1792)
Η οικονομική ανάκαμψη και το ολιγαρχικό πατριαρχείο (1648-1792)

Während der zweiten Hälfte des 17. Jhs. erlebte die Schweiz eine Zeit des Wohlstands und des Friedens. Die Stadtkantone wurden oligarchisch beherrscht, und die ehemaligen Strukturen der Landkantone gerieten in Vergessenheit. Neue Widersprüche traten auf und verstärkten sich mit der Verbreitung aufklärerischen Gedankenguts. Κατά το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα η Ελβετία έζησε εποχές πλούτου και ειρήνης. Οι πόλεις-καντόνια διοικούνταν ολιγαρχικά και οι προηγούμενες δομές των καντονιών ξεχάσθηκαν. Ήρθαν στην επιφάνεια νέες αντιθέσεις και επιδυνώθηκαν με την εξάπλωση των ιδεών του διαφωτισμού.

Die Eidgenossenschaft, die Revolution und das Reich (1793-1814)
Η συνομοσπονδία, η επανάσταση και η αυτοκρατορεία (1793-1814)

Die französische Revolution hatte auf die politische Entwicklung in der Schweiz großen Einfluß. 1792 wurde in Genf die Oligarchie gestürzt, und Frankreich besetzte das Bistum Basel. Eine helvetische Republik mit einer einheitlichen Verfassung wurde dem Land von Paris her aufgezwungen.  Η γαλλική επανάσταση είχε μεγάλη επιρροή στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελβετία. Το 1972 στη Γενεύη έπεσε η ολιγαρχία και η Γαλλία κατέλαβε την επισκοπή της Βασιλείας. Το Παρίσι επέβαλε μια ελβετική Ομοσπονδία και ένα ενιαίο Σύνταγμα.
Sie erwies sich jedoch sehr bald als unregierbar. 1803 unterschrieb Napoleon Bonaparte die Mediationsakte, eine neue Verfassung, die die Strukturen der Eidgenossenschaft wieder herstellte.Πολύ σύντομα όμως αποδείχθηκε πως ήταν αδύνατο να κυβερνηθεί. Το 1803 υπέγραψε ο Ναπολέων Βοναπάρτης την Πράξη της Διαμεσολάβησης, ένα νέο σύνταγμα, που επανέφερε ξανά τις δομές της συνομοσπονδίας.

Πηγές: swissinfo.ch, derweg.org


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου