Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

IT-Unternehmen fordern neue Regeln (Teil 2) / Οι εταιρείες πληροφορικής απαιτούν νέους κανόνες (Μέρος 2)

IT-Unternehmen fordern neue Regeln (Teil 2)
Οι εταιρείες πληροφορικής απαιτούν νέους κανόνες (Μέρος 2)

In einem offenen Brief an Barack Obama und den Senat fordern Google, Facebook, AOL und andere große IT-Unternehmen neue gesetzliche Regelungen für die staatliche Internet-Überwachung. Und formulieren fünf Prinzipien. Σε μία ανοιχτή επιστολή προς τον Barack Obama και τη σύγκλήτο οι Google, Facebook, AOL και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής απαιτούν νέους νομοθετικούς κανόνες για την κρατική παρακολούθηση του ίντερνετ. Και σχηματίζουν 5 αρχές.


2. Geheimdiensten soll das Sammeln und Einfordern von Daten nur im Rahmen klarer gesetzlicher Richtlinien möglich sein. Die Einhaltung dieser Richtlinien soll von unabhängigen Gerichten überwacht werden. Wichtige Urteile dieser Gerichte sollen zügig veröffentlicht werden.  2.Θα πρέπει να είναι δυνατή η συλλογή και απαίτηση των δεδομένων από μυστικές υπηρεσίες μόνο στο πλαίσιο ξεκάθαρων νομικών κατευθυντήριων γραμμών. Η τήρηση αυτών των γραμμών θα πρέπει να παρακολουθείται από ανεξάρτητα δικαστήρια. Σημαντικές αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τάχιστα.
3. Da Transparenz ein zentrales Anliegen sein muss, soll das Vertrauen in das Internet nicht unterhöhlt werden, sollen Regierungen den Providern gestatten, Anzahl und Art staatlicher Anforderungen von Nutzerdaten zu veröffentlichen. 3. Καθώς η διαφάνεια θα πρέπει να είναι ένα κεντρικό αίτημα, δε θα πρέπει να υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στο ίντερνετ και θα πρέπει οι κυβερνήσεις να επιτρέπουν στους παρόχους να δημοσιεύουν τον αριθμό και είδος των κρατικών αιτημάτων δεδομένων χρηστών.
4. Regierungen sollen den Datenfluss über Landesgrenzen hinweg erlauben. Außerdem sollen sie gesetzlich nicht anfechtbare Zugriffe auf Informationen, die außerhalb ihrer Landesgrenzen gespeichert sind, nicht behindern. Die Provider sollen von den Regierungen nicht gezwungen werden, ihre Infrastruktur innerhalb der Landesgrenzen einzurichten oder lokal zu operieren. 4. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιτρέπουν τη ροή των δεδομένων πέρα από τα σύνορα της χώρας. Εκτός αυτού δε θα πρέπει να εμποδίζουν τη μη αμφισβητίσιμη πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες εκτός των συνόρων της χώρας. Οι πάροχοι δε θα πρέπει να εξαναγκάζονται από τις κυβερνήσεις να εγκαθιστούν τις εγκαταστάσεις τους εντός των συνόρων της χώρας ή να λειτουργούν τοπικά.
5. Um Konflikte zwischen verschiedenen staatlichen Regelungen zu vermeiden, sollen robuste und klare gesetzliche Vorgaben für legitime staatliche Anforderungen von Daten international abgestimmt werden. Im Fall von Konflikten sollen Regierungen zur Kooperation bei deren Lösung angehalten sein. 5. Για να αποφευχθούν συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών κυβερνητικών κανονισμών, θα πρέπει να ψηφιστούν διεθνώς εύρωστες και ξεκάθαρες οδηγίες για τις νόμιμες κρατικές αιτήσεις δεδομένων. Σε περίπτωση συγκρούσεων θα πρέπει οι κυβερνήσεις να δεσμευτούν σε συνεργασία επί της λύσης τους.

πηγή: Frankfurter Allgemeine Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου