Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

IT-Unternehmen fordern neue Regeln (Teil 1) / Οι εταιρείες πληροφορικής απαιτούν νέους κανόνες (Μέρος 1)

IT-Unternehmen fordern neue Regeln (Teil 1)
Οι εταιρείες πληροφορικής απαιτούν νέους κανόνες (Μέρος 1)

In einem offenen Brief an Barack Obama und den Senat fordern Google, Facebook, AOL und andere große IT-Unternehmen neue gesetzliche Regelungen für die staatliche Internet-Überwachung. Und formulieren fünf Prinzipien. Σε μία ανοιχτή επιστολή προς τον Barack Obama και τη σύγκλήτο οι Google, Facebook, AOL και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής απαιτούν νέους νομοθετικούς κανόνες για την κρατική παρακολούθηση του ίντερνετ. Και σχηματίζουν 5 αρχές.


Eine beeindruckende Phalanx großer IT-Unternehmen hat sich in einem offenen Brief an den amerikanischen Präsidenten und den Senat gewandt. Die Unternehmen – AOL, Apple, Dropbox, Evernote, Facebook, Gogle, LinkedIn, Microsoft, Twitter und Yahoo – fordern in diesem Brief die Ausarbeitung neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen für legitime staatliche Zugriffe auf die Daten von Bürgern.  Μία εντυπωσιακή φάλαγγα μεγάλων εταιρειών πληροφορικής στράφηκε με μία ανοικτή επιστολή προς τον αμερικανό πρόεδρο και τη σύγκλητο. Οι εταιρείες - AOL, Apple, Dropbox, Evernote, Facebook, Gogle, LinkedIn, Microsoft, Twitter και Yahoo - απαιτούν σε αυτή την επιστολή την εκπόνηση νέων νομικών προϋποθέσεων για τη νόμιμη κρατική πρόσβαση στα δεδομένω των πολιτών.
Fünf Prinzipien werden für diese eingeforderten gesetzlichen Regelungen namhaft gemacht: Prinzipien, die nicht nur die Gesetzgeber in den Vereinigten Staaten beherzigen sollen, sondern Regierungen weltweit. Die Vereinigten Staaten, so der Wunsch der Unterzeichner, sollten bei der Umsetzung dieser Prinzipien eine Vorreiterrolle spielen. Ορίζονται πέντε αρχές για τους απαιτούμενους νομικούς κανονισμούς: Αρχές, που δε πρέπει να ασπαστούν μόνο οι νομοθέτες στις ΗΠΑ, αλλά και οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Οι ΗΠΑ, αυτή είναι οι επιθυμία των υπογραφόντων, θα πρέπει να παίξουν ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των αρχών.

Fünf Prinzipien
Πέντε αρχές

1. Regierungen sollen sich spürbare gesetzliche Einschränkungen auferlegen, wenn es darum geht, von Providern die Offenlegung von Nutzerdaten zu verlangen. Sie sollen grundsätzlich darauf verzichten, große Datenmengen von vielen Nutzern einzufordern, sondern sich vielmehr auf bestimmte Nutzer beschränken, gegen die konkrete Verdachtsmomente vorliegen. 1. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιβάλλουν στους εαυτούς τους αισθητούς νομικούς περιορισμούς, όταν πρόκειται να απαιτούν τη γνωστοποίηση δεδομένων χρηστών. Θα πρέπει βασικά να παραιτηθούν από την απαίτηση μεγάλων όγκων δεδομένων από πολλούς χρήστες και να περιοριστούν περισσότερο σε συγκεκριμένους χρήστες έναντι των οποίων υπάρχουν βάσιμες υποψίες.

πηγή: Frankfurter Allgemeine Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου